top of page

'Samen leren samenleven' - ons PPGO! 

Schermafbeelding 2018-10-08 om 21.07.20.

* Het GO! heeft zijn pedagogisch project PPGO! aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperaties hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt. 

* Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. 'Samen leren samenleven' is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional. 

* De centrale administratie en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO! 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

De leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen de richting Hotel-voeding in het Frans volgen. Dit komt omdat de Hotelschool een CLIL-school is. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is een vorm van immersieonderwijs, waarbij scholen zaakvakken in een andere taal aanbieden. CLIL is meer dan een zaakvak in een andere taal geven. De leraren moeten authentieke teksten in de doeltaal gebruiken. Ze moeten hun lessen zo interactief en uitdagend opbouwen, dat ze hun leerlingen in de doeltaal leren denken en hun spreekdurf en interculturele competenties ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat deze vorm van onderwijs een enorme meerwaarde biedt aan onze leerlingen!

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN (GOK) 

GOK-beleid Hotelschool Hasselt

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil immers uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het Gok-beleid wordt in de drie graden geïmplementeerd.

De Hotelschool Hasselt koos ervoor om aan de volgende twee peilers te werken:

- taalvaardigheidsonderwijs

- preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsstoornissen

In het taalvaardigheidsbeleid van de Hotelschool Hasselt tracht het schoolteam de onderwijspraktijk op een structurele en systematische manier aan te passen aan de specifieke taalbehoeften van de leerlingen. Dit gebeurt met het oog op het verbeteren van de onderwijsresultaten en het verhogen van de doorstromings- en beroepsmogelijkheden van de leerlingen.

Wat preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsstoornissen betreft, hecht de Hotelschool heel veel belang aan het nagaan van de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief, socio-emotioneel, motivationeel en vakoverschrijdend vlak. Dit proberen we te bereiken door te werken aan een positief school- en klasklimaat, onze lesinhouden te laten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en de leerlingen aan te zetten om actief te participeren in het klas- en schoolgebeuren. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het voltallige leerkrachtenteam, de cel leerlingbegeleiding en het CLB.

bottom of page